Wybierz parametry silnika

1.2 (KE20, KE25, KE30) – 3K-B, 3K-C, 3K-H

40 kW / 54 hp 1974-1980

1.2 (KE30_, KE20, KE25) – 3K-B, 3K-C, 3K-H

43 kW / 58 hp 1972-1979