Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 www.werden.pl

Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.werden.pl i umieszczony jest na wskazanej stronie internetowej.

§ 1.

Definicje

1.        Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.        Sprzedawca - PROFI-CAR SP. Z O.O. z siedzibą w Wałbrzychu przy ulicy Ludowej 1C/15 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000571340, o kapitale zakładowym 5000,00 zł , NIP: 8862987505, REGON: 361863320. 

3.        Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz  osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

4.        Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5.        Sklep internetowy (także jako: Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.werden.pl, za pośrednictwem którego Klient może nabyć Produkt.

6.        Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem sklepu internetowego.

7.        Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

8.        Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9.        Konto - konto klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10.     Formularz rejestracji - formularz umożliwiający utworzenie Konta w Sklepie internetowym.

11.     Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12.     Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także umożliwiający ustalenie i modyfikację danych Zamówienia, w szczególności ilości zamawianych produktów.

13.     Produkt - rzecz ruchoma, udostępniona przez Sprzedawcę w sklepie internetowym, która może być przedmiotem Umowy sprzedaży zawieranej między Klientem a Sprzedawcą.

14.     RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

§ 2.

Postanowienia wstępne

1.        Sklep internetowy WERDEN Motomarket dostępny pod adresem internetowym www.werden.pl, prowadzony jest przez PROFI-CAR SP. Z O.O. z siedzibą w Wałbrzychu przy ulicy Ludowej 1C/15 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000571340, o kapitale zakładowym 5000,00 zł, NIP: 8862987505, REGON: 361863320; adres e-mail: kontakt@werden.pl

2.       Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

3.       Jeżeli dane postanowienie Regulaminu nie jest wprost skierowane wyłącznie do konsumentów lub wyłącznie do przedsiębiorców, Regulamin jest skierowany zarówno do konsumentów jak i przedsiębiorców.

4.       Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż Produktów znajdujących się w aktualnej ofercie asortymentowej Sprzedawcy. Aktualna oferta asortymentowa znajduje się na stronie internetowej Sklepu pod adresem https://werden.pl

5.       Zawartość Sklepu (Produkt z podaną ceną) nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (dalej: k.c.), a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 k.c. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza ofertę Klienta, która wymaga akceptacji Sklepu i jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

6.       Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

7.       Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

8.       W przypadku gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w szczegółowym opisie Produktu w Sklepie.

§ 3.

Wymagania techniczne

1.        Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a.      urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

b.     aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c.      włączona obsługa plików cookies.

2.        Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

3.        Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

§ 4.

Rejestracja Konta w Sklepie

1.        Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji, w którym niezbędne jest podanie następujących danych:

a.        Imię i Nazwisko lub nazwa/firma przedsiębiorcy;

b.        Dane adresowe;

c.        Adres e-mail;

d.        telefon kontaktowy.

2.        Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.

3.        Posiadanie Konta jest bezpłatne i nieograniczone w czasie.

4.        Klient zachowuje prawo do rezygnacji z posiadanego Konta w każdym czasie, bez podania przyczyny.

5.        Rezygnacja z Konta następuje w wyniku przesłania drogą elektroniczną lub na piśmie wniosku na adres wskazany na stronie internetowej. Sprzedawca usuwa Konto w terminie 7 dni roboczych.

6.        6. Sprzedawca ma prawo zweryfikować dane wpisane przez Klienta w Formularzu rejestracji. W przypadku gdy podane przez Klienta dane są nieprawidłowe lub nieprawdziwe, Sprzedawca ma prawo anulowania rejestracji Konta.

7.        Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

8.        Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

§ 5. 

Kontakt ze Sklepem

1.        Adres Sprzedawcy : PROFI-CAR SP. Z O.O., ul. Reja 4c, 58-304 Wałbrzych

2.        Biuro obsługi klienta i magazyn: PROFI-CAR SP. Z O.O., ul. Reja 4c, 58-304 Wałbrzych

3.        Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@werden.pl

4.        Numer telefonu Sprzedawcy: +48 575 600 334

5.        Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 64 1140 2091 0000 3869 0100 1001

6.        Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

7.        Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00.

§ 6.

Zasady składania Zamówienia

1.        Złożenie Zamówienia może zostać poprzedzone założeniem Konta. Założenie Konta wymaga wypełnienia Formularza rejestracji poprzez kliknięcie pola „Rejestracja” u góry strony internetowej. Przesłanie go do Sklepu nastąpi automatycznie po kliknięciu pola „Zarejestruj”.

2.        W celu złożenia Zamówienia należy:

1)     zalogować się do Sklepu;

2)     wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” 

3)     wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

4)     wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

5)     kliknąć przycisk "Kontynuuj do podsumowania"

6)     celem realizacji zamówienia klient zobowiązany jest do zaakceptowania treści Regulaminu,

7)     kliknąć przycisk "Zamów"

3.        Złożenie zamówienia może nastąpić w każdym czasie, przez cały rok.

4.        Umowa sprzedaży zostaje zawarta po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

5.        Wraz ze złożeniem Zamówienia automatycznie zostaje wygenerowana wiadomość e-mail potwierdzająca otrzymanie przez Sprzedawcę Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji bądź odrzucenie. Wiadomość przyjmująca Zamówienie do realizacji potwierdza zawarcie Umowy sprzedaży.

6.        Zmian w złożonym Zamówieniu lub jego całkowitego anulowania, Klient może dokonać do momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji.

7.        Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu oraz wysłanie do Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. Treść Umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalana i zabezpieczona w systemie informatycznym sklepu internetowego.

§ 7.

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1.        Klient może skorzystać z dostępnych metod dostawy lub odbioru osobistego.

2.        Dostawa Produktu jest dostępna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3.        Dostawa Produktu jest odpłatna, a koszty przesyłki i transportu pokrywane są przez Klienta.

4.        Produkty są dostarczane środkami własnymi Sklepu lub za pomocą wynajętych w tym celu przewoźników. Jeśli do rozładunku będzie niezbędny dodatkowy sprzęt np. wózek widłowy, to na Kliencie niebędącym konsumentem będzie ciążył obowiązek zapewnienia tego sprzętu.

5.        Dostawa nie będzie obejmowała dodatkowych czynności w szczególności kosztów rozładunku i wniesienia towarów do budynków i pomieszczeń, a jedynie dostawę pod wskazany adres, gdzie Kupujący będzie zobowiązany do rozładunku i odebrania towaru, chyba że strony umówiły się inaczej. Wymaga to jednakże pisemnego zlecenia Kupującego i potwierdzenia przez Sklep wraz z podaniem wynagrodzenia oraz zapłatą ustalonego wynagrodzenia za dodatkowe czynności.

6.        Termin dostawy Produktu lub jego odbioru przez Klienta jest uzależniony od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy i wynosi maksymalnie 5 dni roboczych.

7.        Przy odbiorze Produktów Klient niebędący konsumentem jest zobowiązany sprawdzić Produkt pod względem ilości i jakości. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń w czasie odbioru Produktu w odbieranej przesyłce lub braków ilościowych, należy sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kierowcy/kuriera i odmówić przyjęcia Produktu. Protokół zostaje sporządzony w dwóch egzemplarzach, z czego jeden zostaje u Klienta. Klientowi zostanie dostarczony nowy Produkt w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia na protokole, o którym mowa powyżej.

8.        Korzyści i ciężary związane z Produktem, w tym niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu, przechodzą z chwilą wydania Produktu przewoźnikowi na Klienta niebędącego konsumentem.

9.        W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

10.     W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

11.     Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

a.      w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b.     w przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

12.     Szczegółowe informacje na temat metod dostawy znajdują się za stronach Sklepu.

§ 8.

Płatność

1.        Sprzedawca udostępnia w toku składania Zamówienia następujące sposoby płatności z tytułu Umowy sprzedaży:

a.      Gotówką w przypadku odbioru za pobraniem lub odbioru osobistego.

b.     Kartą płatniczą.

c.      Przelewem bankowym za pośrednictwem platformy Przelewy24.pl

2.        Klient jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. Jeżeli Klient nie dokona płatności we wskazanym terminie, Zamówienie zostanie anulowane.

3.        Klient jest zobowiązany do dokonania płatności gotówką w momencie odbioru przesyłki przy dostawie za pobraniem lub w momencie odbioru przesyłki osobiście.

4.        W przypadku Umów sprzedaży zawieranych z Klientem niebędącym konsumentem (dalej także: Przedsiębiorca), Sprzedawca ma prawo ograniczenia sposobów płatności. W szczególności, może od żądać dokonania przedpłaty w wysokości 100% wartości Zamówienia.

5.        Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

6.        Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 9.

Wykonanie umowy sprzedaży

1.        Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.

2.        Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.        Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 4 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

4.        W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

5.      Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a.      w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania na rachunku bankowym Sprzedawcy.

b.     w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w gotówce za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

§ 10.

Prawo odstąpienia od umowy

1.        Klient będący konsumentem zawierający Umowę sprzedaży może od niej odstąpić w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny.

2.        Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3.        W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4.        W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

5.        Termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Klienta będącego konsumentem zostanie zachowany, jeżeli oświadczenie zostanie wysłane przed jego upływem. Wraz z przesłaniem oświadczenia o odstąpieniu, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego odesłania Produktu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu.

6.      Oświadczenie może być wysłane za pomocą:

a.      tradycyjnej poczty lub firmy kurierskiej,

b.     drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy ,

7.        Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór znajduje sie w zakładce "Zwroty"

8.        W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

9.        Skutki odstąpienia od Umowy:

a.      W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b.     W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi będącemu konsumentem niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c.      Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d.     Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e.     Klient powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f.       Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

g.      Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

10.     W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o sposobie dokonania zwrotu Produktu, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

11.     Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a.      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b.     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c.      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d.     świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

e.     w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

f.       w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g.      w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h.     w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

i.       dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

j.       dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§ 11.

Reklamacja Produktu

1.        Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2.        Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3.        W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

4.        Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

5.        Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

6.        Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego  terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione

7.        Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres:  

PROFI-CAR SP. Z O.O., ul. Reja 4c, 58-304 Wałbrzych.

§ 12.

Gwarancja

1.        Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego Produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu.

2.        Szczegółowe warunki gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionym przez  gwaranta. Większość Produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do Produktów oraz na stronach internetowych producentów.

3.        Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

 § 13.

Ochrona danych osobowych

1.        Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca –  PROFI-CAR sp. z o. o.

2.        Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3.        Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez PROFI-CAR sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu danych osobowych podanych przez niego w Sklepie Internetowym w procesie rejestracji konta oraz/lub składania zamówienia w Sklepie Internetowym w celach związanych z realizacją usług dostępnych w ramach Sklepu Internetowego. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie i zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody przez osobę, której dane dotyczą, a w przypadku braku takiego odwołania, przez okres  5 lat.

4.        Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji usług świadczonych przez Sklep Internetowy takich jak utworzenie konta czy realizacja zamówienia. Brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych uniemożliwia świadczenie przez Spółkę usług oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.

5.        Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a.      w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b.     w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

6.        Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt b RODO.

7.        Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

8.        Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji Zamówień i umów, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1219, ze zm.). Dane osobowe Klientów są przetwarzane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych przez RODO.

9.        Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klientów wyłącznie tym przedsiębiorcom, którzy realizują na zlecenie Sprzedawca Zamówienia złożone przez Klientów, tj. w szczególności (firmy przewozowe, poczta). Przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty odbywa się wyłącznie w celu realizacji Zamówień złożonych przez Klientów.

10.     Sprzedawca zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z RODO, w szczególności prawo wglądu do treści swoich danych, prawo żądania aktualizacji danych, ich poprawiania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych  w przepisach tej ustawy.

11.     Każdy Klient ma prawdo do informacji na temat swoich danych zgromadzonych w Sklepie Internetowym, jak i prawo do korekty, zablokowania i usunięcia tych danych. Klient ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolny momencie, na podstawie art. 13 ust. 2 pkt c RODO, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.

12.     Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@werden.pl

13.     Klient ma prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

14.     Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

15.     Wszelkie moduły transakcyjne, panele administratora i dane osobowe Klienta przesyłane są do systemu bezpiecznego SSL szyfrowanego kluczem 128 – bitowym. Tym samym certyfikat SSL zapewnia ochronę stron internetowych oraz poufność danych osobowych przekazywanych drogą elektroniczną.

§ 14.

Newsletter

1.    Klient może skorzystać z usługi Newsletter. Skorzystanie z tej usługi jest możliwe poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w momencie dokonywania rejestracji Konta. Na podany adres poczty elektronicznej będą przesyłane kolejne edycje Newslettera wraz z innymi informacjami handlowymi jakie udostępnia Sprzedawca.

2.    Klient może w dowolnym momencie, bez podawania przyczyny zrezygnować z otrzymywania Newslettera , poprzez przesłanie drogą elektroniczną oświadczenia o rezygnacji na wskazany adres e-mail: kontakt@werden.pl

3.      Usługa Newsletter jest świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

§ 15.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.        Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a.      http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

b.     http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

c.      http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

2.        Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a.      Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b.     Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c.      Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 16.

Postanowienia końcowe

1.        Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim i zgodnie z prawem polskim.

2.        Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest m.in.:

a.        zmiany przepisów prawa,

b.        zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3.        O każdej zmianie postanowień Regulaminu Sprzedawca poinformuje poprzez zamieszczenie informacji o tym na stronie internetowej Sklepu.

4.        Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Sprzedawca oraz Klient zaś zobowiązują się na wniosek którejkolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.

5.        W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

6.        Klientowi niebędącemu konsumentem Umowa sprzedaży może zostać wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym, bez wskazywania przyczyny, poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia.

7.        Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

8.        Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/